c
                      

NNF SENIORKLUB BILLUND


Forside

Hvem er vi

Bestyrelse

Generalforsamling

Vedtægter

Billedarkiv

Privatlivspolitik

 

 

 

 

Vedtægter

 § 1.  Hjemmehørende:               

 NNF Seniorklub Billund er hjemmehørende i Billund Kommune

 § 2.   Formål:

 Formålet med NNF Seniorklub Billund er:

                 at bevare muligheden for at afholde den årlige pensionistfest

at mødes til sportslige aktiviteter

at mødes til kulturelle aktiviteter

at mødes til studieture

at mødes til socialt samvær

§ 3.   Optagelse som medlem:

Som medlem kan optages alle, der har eller har haft med levnedsmiddelbranchen at gøre

Når medlemmers ægtefælle eller samlever, er gået på efterløn eller pension, kan de optages som medlem af seniorklubben, dog kan de ikke vælges til bestyrelsen.

§ 4.   Medlemskab ved dødsfald:

I parforhold hvor begge er medlem af Seniorklubben, kan den efterladte ved dødsfald, fortsat være medlem af seniorklubben, selvom vedkommende ikke har været NNFér.

§ 5.   Orientering:

Alle medlemmer vil blive orienteret om tilbud og arrangementer via brev eller E-mail

§ 6.   Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Regnskabet følger kalenderåret.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Bestyrelsens beretning

4.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)

7.     Valg til bestyrelsen (i 2008 5 personer)

8.     Valg af 2 suppleanter (gældende for 1 år)

9.     Valg af 1 revisor (gældende for 1 år)

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

§ 7.   Beslutningsdygtig:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte, beslutninger træffes ved almindelig flertal.

§ 8.   Ekstra ordinær generalforsamling:

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes når mindst 20 medlemmer, med motiveret dagsorden kræver dette.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal heraf ønsker det.

§ 9.   Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og kassereren vælges for 2 år, formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, 2 på lige år og 1 på ulige år.

Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden.

Bestyrelsen oppebærer ikke honorar, og er ikke fritaget for kontingentbetaling.

Øvrige udgifter afholdes af klubben.

Klubben tegnes af formanden og kasserer i forening.

§ 10.  Suppleanter:

Der vælges 2 suppleanter for 1 år.

Ved utidig afgang fra bestyrelsen, indtræder den suppleant der fik flest stemmer (1. suppleanten)

Der vælges også 1 revisorsuppleant, gældende for 1 år.

§ 11.  Økonomi:

Foreningens økonomi varetages af kassereren alene.

§ 12.  Opløsning:

Ved opløsning af klubben, tilfalder klubbens formue den NNF afd. klubben er tilknyttet, med den betingelse at midlerne skal bruges til pensionist- og efterlønsformål.

Således vedtaget ændringer på generalforsamling d. 25. januar 2012

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gamle NNF kontor i Grindsted

 

Webmaster: Børge Heering email: heering@post.tele.dk